Vilkor


§ 1 Ladda upp eget foto


För att kunna ladda upp ett motiv (foto, logotyp, varumärke, ordspråk, text etc.) måste du ha fulla rättigheter till motivet. 
Om du är osäker bör du ta reda på motivets rättsliga status innan du använder det. 
För privat användning kan du be innehavaren av motivet om begränsad nyttjanderätt. 
När du sparar motivet på DEED server intygar du: Jag har rätt att använda detta motiv för kommersiella ändamål. 
Om innehavaren av motivet vänder sig till DEED av juridiska skäl (otillåten användning av motivet), kommer innehavaren att hänvisas till mig med samtliga krav. 
Jag känner till att illegalt nyttjande av upphovsrättsligt skyddande motiv inte är någon ringa förseelse, utan kan leda till hårda straff.

 

§ 2 Allmänt

Din avtalspartner för alla beställningar inom ramen för detta webberbjudande är DEED. Samtliga leveranser från DEED till kunderna sker på basis av nedanstående allmänna köp- och leveransvillkor. Dessa ligger till grund för alla erbjudanden och avtal mellan DEED och kunden och anses godkända för samtliga affärsöverenskommelsers varaktighet. Motstridiga eller avvikande villkor från köparens sida är bara bindande om DEED skriftligt har godkänt dessa.

 

§ 3 Ingående av avtalet

(1) De erbjudanden som finns på webbplatsen utgör en icke bindande uppmaning till kunden att beställa hos DEED.

(2) Genom att skicka iväg det ifyllda beställningsformuläret på Internet lämnar kunden ett bindande erbjudande om att sluta ett köpeavtal resp. tillverkningsavtal. Vid beställningen finns följande språk tillgängliga: svenska och engelska.

DEED skickar därefter en beställningsbekräftelse till kunden via e-post och granskar om erbjudandet rättsligt och faktiskt är genomförbart, särskilt vad gäller en möjlig överträdelse mot tredje parts immateriella rättigheter. Beställningsbekräftelsen innebär inte att erbjudandet har antagits, utan skall bara informera kunden om att beställningen har inkommit till DEED.

Detaljerna i beställningen kan även ses online i användarprofilen under ”Mitt Konto” på www.deed.se.

(3) I samband med § 2 (3) är det inte möjligt för DEED som tillhandahåller plattformen att i förväg granska samtliga tryckmotiv som designats av kunder eller butiksinnehavare för eventuella överträdelser. DEED förbehåller sig rätten att avvisa inkomna beställningar inom den lagstadgade tidsfristen, om det inom ramen för beställningsprocessen blir känt eller misstanke uppstår om att rättigheter som tredje part har eller rättsliga bestämmelser skadas på grund av ett tryckmotiv.

(4) Avtalet ingås med förbehåll för fullständig leverering i rätt tid. Detta förbehåll gäller inte vid kortfristiga leveransstörningar eller om DEED är ansvarigt för att leveransen inte har genomförts, i synnerhet om DEED underlåter att utföra en kongruent ersättningsaffär i rätt tid. Kunden informeras omedelbart om att tjänsten inte är tillgänglig. Om kundens motprestation är utförd, så kommer denna att ersättas.

 

§ 4 Leverans

(1) Leveransen sker principiellt inom två veckor efter att kunden har fått beställningsbekräftelsen. Leveransdatum och leveranstid är bara bindande om de har bekräftats som sådana uttryckligen och skriftligt av DEED.

(2) Leveransen sker inom Sverige och till några europeiska länder, som finns på www.deed.se.

(3) Leveransen görs av ett leveransföretag som väljs av kunden, DEED kan ändra leveransfirma beroende på storlek och värde på ordern. Kunden får betala en portokostnad. Aktuella leveranspriser finns på www.deed.se.

(4) Om det undantagsvis inte går att leverera inom den under (1) nämnda fristen på två veckor efter avtalets ingående, så informerar DEED kunden om det senast i samband med fristens utgång utan dröjsmål i skriftlig form. Kunden har sen en hävningsrätt som han eller hon måste utöva utan dröjsmål i skriftlig form.

 

§ 5 Priser

(1) För beställare från EU-stater är de angivna priserna slutpriser. De innehåller de förekommande lagstadgade skatterna, särskilt moms. Leveranskostnader faktureras separat och redovisas separat på fakturan. Avgörande är leveransadressen.  

(2) Kunden står för leveranskostnader, som kan ändras av DEED beroende på beställningsvärdet och platsen som varorna skall levereras till. Aktuella leveranskostnader finns på www.deed.se.

(3) Köp pris och leveranskostnader förfaller till betalning direkt utan avdrag.

 

 

§ 6 Betalning

(1) Kunden väljer om betalningen skall göras genom direktdebitering, kreditkort, eller faktura via klarna. DEED förbehåller sig rätten att begränsa valmöjligheterna bland betalningsmetoderna som en kund kan välja, beroende på beställningsvärde, leveransregion eller andra objektiva kriterier.

 (3) DEED har rätt att använda sig av tjänster av en pålitlig tredje part vid genomförandet av betalningen. Vid en betalningsförsening av kunden får DEED överlåta sina fordringar till ett inkassoföretag och överlåta de personuppgifter som är nödvändiga för att betalningen skall kunna genomföras till denna tredje part.
 

 

§ 7 Äganderättsförbehåll

(1) Varan förblir DEEDs egendom tills betalning gjorts av de fordringar som tillkommer DEED. Om kunden är en näringsidkare i den betydelse som avses i handelslagstiftningen, förbehåller DEED sig äganderätten till alla levererade varor tills alla betalningar från affärsrelationen har gått in.

(2) Kunden är förpliktad att behandla varan varsamt tills äganderätten överförts till honom eller henne.

 

§ 8 Garanti

(1) Uppgifter, teckningar, illustrationer, teknisk information, vikt- och måttuppgifter och kravspecifikationer som finns i broschyrer, kataloger, rundskrivelser, annonser eller prislistor har ett rent informerande syfte. DEED garanterar inte att dessa uppgifter stämmer. Beträffande leveransens sort och omfattning är endast de uppgifter som finns i beställningsbekräftelsen avgörande.

(2) Om det föreligger ett fel enligt garantiförpliktelsen, har kunden rätt att inom ramen för de rättsliga bestämmelserna kräva att felet åtgärdas, kräva att få en felfri vara, upphäva avtalet eller sänka köp priset.

(3) Vid returer på grund av fel står DEED också för portokostnaderna.

(4) Datakommunikationen via Internet kan med den nuvarande tekniken inte garanteras vara felfri och/eller alltid tillgänglig. DEED ansvarar därför inte för en stadigvarande och oavbruten tillgänglighet till webberbjudandet.

(5) Kundens anspråk från garantin förutsätter att kunden, om han eller hon är en näringsidkare, fullgör sin undersökningsplikt och reklamationsskyldighet enligt § 377 HGB (handelslagstiftningen).

(6) Preskriptionstiden för garantianspråk på den levererade varan är två år från det att varan mottagits. Om kunden är en företagare så är preskriptionstiden ett år.

 

 

§ 9 Ansvarsbegränsning

(1) DEEDs ansvar rättar sig i övrigt efter de rättsliga bestämmelserna om dessa allmänna köp- och leveransvillkor inte fastställer något annat. För skadestånd har DEED, oavsett av vilken rättsgrund, obegränsat ansvar endast vid uppsåt och grov vårdslöshet. Dessutom ansvarar DEED vid enkel vårdslöshet för förluster orsakade av skador på hälsan, kroppsskador eller dödliga skador. Vid enkel vårdslöshet och brott mot en väsentlig avtalsskyldighet är DEEDs ansvar begränsat till ersättning av vanligt förekommande skador som är möjliga att förutse. Ansvaret enligt produktansvarslagen påverkas inte av de ovan nämnda bestämmelserna.

(2) Om ett ansvar för DEED i dessa allmänna köp- och leveransvillkor är uteslutet eller begränsat, gäller detta också för det personliga skadeståndsansvaret för DEEDs anställda, arbetstagare, medarbetare, vikarier och assistenter.

 

§ 10 Upplysning och information om Ångerrätt & Annullering av order

 

1 Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt vid postorderköp enligt distansavtalslagen. Detta gäller dock inte för tjänsterna Där produkterna är märkta med eget tryck eller egen text eftersom dessa varor utformas speciellt för varje kund. Om du inte är nöjd med varans beskaffenhet kan du istället göra en reklamation via e-post och brev.

2 Annullering av en order går att göra så länge den inte börjats producera.

3 Storlekarna och färgerna på produkterna kan variera från olika köp. 


DEED
Södraportgatan 37
283 50 Osby
Sweden

eller via e-post till: info@deed.se.

 

 

§ 11 Upphovsrätt till tryckmotiv, ansvarsfriskrivning.

(1) Om kunden översänder ett eget motiv eller inverkar på produkten på annat sätt (personlig utformning av text), försäkrar kunden DEED att text och motiv är fria från tredje parts rättigheter. Eventuella brott mot upphovsrätten, personlighetsrätten eller namnrätten belastar i detta fall helt och hållet kunden. Kunden försäkrar även att han eller hon inte skadar någon av tredje parts övriga rättigheter genom individualiseringen av produkten.

(2) Kunden befriar DEED från alla fordringar och anspråk som görs gällande på grund av brott mot sådana rättigheter som tredje part har, om kunden är ansvarig för att en förpliktelse inte har uppfyllts. Kunden ersätter DEED för alla kostnader för försvaret och övriga kostnader som uppstår.

 

 

§ 12 Avvikelser gällande teknik och utformning

Vid uppfyllandet av avtalet förbehåller vi oss uttryckligen avvikelser i jämförelse med beskrivningarna och uppgifterna i våra broschyrer, kataloger och övrigt skriftligt och elektroniskt underlag beträffande materials beskaffenhet, färg, vikt, mått, design eller liknande kännetecken, om dessa är rimliga för beställaren. Rimliga skäl till ändringar kan följa av vanliga variationer och tekniska produktionsprocesser.

 

 

§ 13 Datasäkerhet

DEED behandlar kundens personuppgifter utifrån ändamålet och enligt de rättsliga bestämmelserna. De personuppgifter som angetts vid beställningen av varor (till exempel namn, e-postadress, adress, betalningsinformation) används av DEED för att genomföra avtalet. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt av DEED och överlämnas inte till tredje parter som inte är inblandade i beställnings-, leverans- och betalningsprocessen. Kunden har rätt att på begäran gratis få information om de personuppgifter som DEED har sparat om honom eller henne. Dessutom har kunden rätt att korrigera felaktiga uppgifter, spärra och ta bort sina personuppgifter, om ingen lagstadgad skyldighet att lagra uppgifter står i vägen.

 

Sök